RYN
Oficjalna strona
Miasta i Gminy Ryn

Mazury to BiznesBIP

cittaslow

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Invest in Ryn

Dane kontaktowe

 

Stanowisko Imie i nazwisko Zakres obowiązków Pokój Nr Telefon / E-mail

SEKRETARIAT

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 

Katarzyna Jasionowska Zaopatrywanie Urzędu w materiały niezbędne w pracy biurowej i na zewnątrz, obsługa sekretariatu, centrali telefonicznej, kserokopiarki, faksu, wydawanie zaświadczeń o stanie rodzinnym i majątkowym, prowadzenie archiwum zakładowego. 120  87 4293960  sekretariat@miastoryn.pl

Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu Budżetowo - Finansowego

Agnieszka Kozłowska - Budka Nadzór nad komórką finansową (księgowość budżetowa, księgowość, podatkowa, działalność kasy), kontrola wstępna zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dysponowanie środkami pieniężnymi, przygotowywanie uchwał budżetowych i zmian do nich, analiza sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych. 127  87 4293978  skarbnik@miastoryn.pl

Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy

Kierownik Referatu Organizacyjno - Administracyjno - Społecznego

Monika Chyła Sprawy powierzone przez Burmistrza bieżące kierowanie pracą Urzędu pełnienie funkcji pełnomocnika wyborczego; 119 87 4293974 sekretarz@miastoryn.pl
Stanowisko ds. finansowo - księgowych Justyna Leonik Księgowość budżetowa, zobowiązania pieniężne Urzędu, rozliczanie płac, sprawozdawczość finansowa; 129  87 4293977  ksiegowosc@miastoryn.pl
Stanowisko ds. księgowości budżetowej Renata Kozioł Księgowość budżetowa, zobowiązania pieniężne Urzędu, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, rozliczanie płac, sprawozdawczość finansowa; 129 87 4293977 ksiegowa@miastoryn.pl
Stanowisko ds. wymiaru podatków Monika Furtak Wymiar podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, kontrola składanych deklaracji podatkowych, przygotowywanie dokumentacji w sprawach ulg, umorzeń, odroczeń i rat należności podatkowych, 125 87 4293975 podatki@miastoryn.pl
Stanowisko ds. opłat i podatków Adriana Ptaszczuk Księgowość podatkowa, pobór, egzekucja należności podatkowych, współpraca z sołtysami i rozliczanie wpłat pobieranych przez sołtysów, gospodarka drukami ścisłego zarachowania; 125  87 4293976  windykacja@miastoryn.pl
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Büttner Zadania wynikające z ustaw o aktach stanu cywilnego, stosunkach Państwa do kościołów, związków wyznaniowych (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą), wpisy akt sporządzonych za granicą do ksiąg polskich; 106  87 4293969  usc2@miastoryn.pl
Stanowisko ds. obywatelskich Patrycja Gadomska Ewidencja ludności (zameldowanie, wymeldowanie, urodzenia, małżeństwa, zgony), nadawanie numeracji PESEL, sprawy cudzoziemców, prowadzenie stałego rejestru wyborców (sporządzanie spisów wyborców na potrzeby wyborów), sporządzanie wykazów dzieci na potrzeby oświaty, ewidencja i rejestracja przedpoborowych, przedterminowe zwolnienia z wojska, sprawy żołnierzy rezerwy, zezwolenia na zbiórki publiczne (rozliczanie), zezwolenia na imprezy masowe; 107  87 4293968  usc@miastoryn.pl
Radca Prawny   Opiniowanie projektów aktów prawnych pod potrzeby Rady Miejskiej, udzielanie porad prawnych pracownikom Urzędu;  115  87 4293960  radca@miastoryn.pl
Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej Bożena Dybała Gromadzenie materiałów pod obrady Rady Miejskiej, protokołowanie obrad komisji, sesji;  115  87 4297301  rada@miastoryn.pl
Stanowisko ds. obronnych, ppoż. i drogownictwa Krzysztof Ptaszczuk Modernizacja i konserwacja dróg gminnych, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zarządzanie siecią dróg gminnych. Wydawanie decyzji na budowę zjazdów z dróg gminnych i zezwoleń na umieszczanie reklam na terenie gminny Ryn. Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych. Zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi jako szefowi Obrony Cywilnej Gminy, przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju, zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi przy czynnościach związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi, opracowywanie struktury organizacyjnej, zakresu obowiązków oraz propozycji składu personalnego jak również zabezpieczenia logistycznego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Wykonywanie czynności z zakresu obsługi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w przygotowywaniu i koordynacji akcji ratunkowych w przypadkach zagrożeń i awarii oraz usuwania ich skutków, prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu, realizacja spraw w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w tym zapewnienie realizacji zadań dotyczących funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej,  108  87 4293966  drogi@miastoryn.pl
Stanowisko ds. informatyki   Obsługa sieci teleinformatycznej i poszczególnych komputerów,administrowanie budynkiem, aktualizacja i wprowadzanie danych na stronie internetowej BIP. 104  87 4297303  informatyk@miastoryn.pl 
Stanowisko ds. środowiska Natalia Głowacz Realizacja zadań wynikających z przepisów w zakresie ochrony środowiska, z prawa wodnego,  ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych, przepisów o odpadach. Nadzorowanie gospodarki łowieckiej i realizacja zadań wynikających z prawa łowieckiego. Realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy, realizacja zadań Gminy wynikających z przepisów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Przygotowywanie i realizacja projektów Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami.  128  87 4293979  srodowisko@miastoryn.pl

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy

 

 

 

 

Stanowisko ds. inwestycji 

Andrzej Żmijewski

 

 

 

 

Natalia Świder

Organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie prac Referatu gospodarczego i rozwoju gminy. Praca w zakresie inwestycji oraz pozyskiwanie środków z zewnątrz, współpraca ze stanowiskiem d.s. zamówień publicznych, współpraca ze służba weterynaryjną, koordynacja jednostek w zakresie statystyki.

 

Organizowanie przetargów na potrzeby Urzędu (usługi i zakupy) zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych, pozyskiwanie funduszy strukturalnych i pomocowych dla Gminy.

126  87 4293970  inwestycje@miastoryn.pl
Stanowisko ds. gospodarczych i promocji

Emilia Kowalewska

Działalność promocyjno – informacyjna na rzecz rozwoju gospodarczego Gminy. Redagowanie i prowadzenie strony internetowej miasta. Współpraca z Punktem Informacji Turystycznej. Pełnienie funkcji koordynatora Cittaslow w Gminie. Dokonywanie wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, w systemie informatycznym, zmian, zawieszeń, wznowień i wykreśleń. Wydawanie licencji na przewozy osobowe taxi. Wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzenie rejestru instytucji kultury i jego aktualizacja oraz współpraca z gminnymi instytucjami kultury. Ewidencjonowanie i wydawanie zaświadczeń dot. obiektów świadczących usługi hotelarskie (gospodarstwa agroturystyczne i inne). Zadania w zakresie realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

103

87 429 39 71

promocja@miastoryn.pl

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego

Paulina Żmijewska

Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, przygotowywanie dokumentacji do opracowania planu przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy, współpraca z konserwatorem zabytków  128  87 4293979  plan@miastoryn.pl
Stanowisko ds. obsługi mieszkańców Wiesława Wachowska Sprawowanie nadzoru nad tablicą informacyjną umiejscowioną na parterze Urzędu Miasta i Gminy oraz na zewnątrz budynku, bsługa mieszkańców, przyjmowanie wniosków, podań i innych pism, udzielanie informacji i wyjaśnień mieszkańcom oraz innym osobom odwiedzającym Urząd  11  87 4293972  
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Natalia Bitowt

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne gminy, obrót nieruchomościami (dzierżawy, sprzedaż, przejęcia na mienie komunalne), nadawanie numeracji nieruchomościom, naliczanie czynszów, egzekucja należności, podział i rozgraniczenia nieruchomości, współpraca z Oddziałem Geodezji w Starostwie, notariuszami;  102  87 4293964  grunty@miastoryn.pl
Stanowisko ds pracowniczych i mieszkalnictwa Joanna Halicka Zatrudnianie, prowadzenie akt osobowych, bieżące sprawy kadrowe i zwalnianie pracowników (w tym na roboty publiczne i prace interwencyjne), przygotowywanie list płac,ubezpieczenia społeczne, zdrowotne (Płatnik); stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawy komunalne i mieszkaniowe na terenie miasta i gminy.  101  87 4293962  kadry@miastoryn.pl
Stanowisko ds. obsługi administracyjno - finansowej placówek oświaty

Elżbieta Górna,

Grazyna Brzezińska

Sporządzanie wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie, prowadzenie kart zarobkowych i wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia, wynagrodzenia i ubezpieczenia zatrudnionych pracowników, sporządzanie dokumentów ubezpieczeniowych, rozliczanie i prowadzenie ewidencji zasiłków chorobowych i innych świadczeń pracowników oświatowych, sporządzanie sprawozdań i przekazywanie danych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników oświatowych  do GUS, dokumentów do naliczania emerytur, rent i innych świadczeń pracowników oświatowych, formularzy w zakresie obliczania i pobierania podatku dochodowego,  przyjmowanie i przygotowywanie projektów decyzji i wystawianie zaświadczeń w zakresie udzielania pomocy finansowej uczniom, wykonywanie obowiązków związanych z wprowadzaniem danych do Systemu Informacji Oświatowej, wykonywanie obowiązków głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie, udzielanie kontrasygnaty w stosunku do czynności prawnych podejmowanych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie, prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami oraz gospodarki finansowej jednostki, analiza wykorzystania środków przewidzianych dla jednostki oświatowej z budżetu i innych będących w dyspozycji, dokonywanie kontroli operacji gospodarczych jednostek stanowiących przedmiot księgowań, opracowywanie sprawozdań finansowych i ich analiza z zakresu oświaty, współpraca z ZUSem i Urzędem Skarbowym, współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej, prowadzenie księgi środków trwałych i ksiąg inwentarzowych, zgłaszanie kierownikowi jednostki naruszenie dyscypliny budżetowej, prowadzenie ewidencji należnych wpłat z tytułu: czynszów, ogrzewania, zużycia wody przez poszczególnych użytkowników mieszkań szkolnych, rozliczanie kosztów korzystania dzieci z Gminy Ryn z przedszkoli w innych gminach, wykonywanie obowiązków dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

118

 87 429 39 73

finansezsp@miastoryn.pl

kadryzsp@miastoryn.pl

Opiekunka dzieci i młodzieży (w drodze do i ze szkoły osób niepełnosprawnych) Danuta Laskowska - - -
Konserwator i kierowca Mirosław Bielski - - -
Pracownik gospodarczy Leszek Możdżeń - - -
Sprzątaczka Joanna Jurewicz - - -

dane kontaktowe MGOPS

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Festiwal Kultury Średniowiecza Masuria

Galerie

więcej galerii

Jubileusz 50 lecia małżeństwa

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

Stypendia Burmistrza dla uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rynie

Wizyta Miast Partnerskich z okazji Jubileuszu 300-lecia praw miejskich

Sonda

Czy planujesz urlop podczas wakacji?