RYN
Oficjalna strona
Miasta i Gminy Ryn

Mazury to BiznesBIP

cittaslow

Invest in Ryn

Dane kontaktowe

 

Stanowisko Imie i nazwisko Zakres obowiązków Pokój Nr Telefon / E-mail

SEKRETARIAT

Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kancelaryjnych

Katarzyna Jasionowska Zaopatrywanie Urzędu w materiały niezbędne w pracy biurowej i na zewnątrz, obsługa sekretariatu, centrali telefonicznej, kserokopiarki, faksu, wydawanie zaświadczeń o stanie rodzinnym i majątkowym, prowadzenie archiwum zakładowego; 120  87 4293960  sekretariat@miastoryn.pl
Skarbnik Gminy Agnieszka Kozłowska - Budka Nadzór nad komórką finansową (księgowość budżetowa, księgowość, podatkowa, działalność kasy), kontrola wstępna zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dysponowanie środkami pieniężnymi, przygotowywanie uchwał budżetowych i zmian do nich, analiza sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych; 127  87 4293978  skarbnik@miastoryn.pl
Sekretarz Gminy Monika Chyła Sprawy powierzone przez Burmistrza bieżące kierowanie pracą Urzędu pełnienie funkcji pełnomocnika wyborczego; 119 87 4293974 sekretarz@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Justyna Leonik Księgowość budżetowa, zobowiązania pieniężne Urzędu, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne (Płatnik), rozliczanie płac, sprawozdawczość finansowa; 126  87 4293977  ksiegowosc@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Renata Kozioł Księgowość budżetowa, zobowiązania pieniężne Urzędu, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne (Płatnik), rozliczanie płac, sprawozdawczość finansowa; 126 87 4293977 ksiegowa@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. podatków i opłat Monika Furtak Wymiar podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, kontrola składanych deklaracji podatkowych, przygotowywanie dokumentacji w sprawach ulg, umorzeń, odroczeń i rat należności podatkowych, 125 87 4293975 podatki@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. podatków i opłat Adriana Ptaszczuk Księgowość podatkowa, pobór, egzekucja należności podatkowych, współpraca z sołtysami i rozliczanie wpłat pobieranych przez sołtysów, gospodarka drukami ścisłego zarachowania; 125  87 4293976  podatki@miastoryn.pl
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Büttner Zadania wynikające z ustaw o aktach stanu cywilnego, stosunkach Państwa do kościołów, związków wyznaniowych (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą), wpisy akt sporządzonych za granicą do ksiąg polskich; 106  87 4293969  usc2@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. obywatelskich Patrycja Gadomska Ewidencja ludności (zameldowanie, wymeldowanie, urodzenia, małżeństwa, zgony), nadawanie numeracji PESEL, sprawy cudzoziemców, prowadzenie stałego rejestru wyborców (sporządzanie spisów wyborców na potrzeby wyborów), sporządzanie wykazów dzieci na potrzeby oświaty, ewidencja i rejestracja przedpoborowych, przedterminowe zwolnienia z wojska, sprawy żołnierzy rezerwy, zezwolenia na zbiórki publiczne (rozliczanie), zezwolenia na imprezy masowe; 107  87 4293968  usc@miastoryn.pl
Radca Prawny   Opiniowanie projektów aktów prawnych pod potrzeby Rady Miejskiej, udzielanie porad prawnych pracownikom Urzędu;  115  87 4293960  radca@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej Bożena Dybała Gromadzenie materiałów pod obrady Rady Miejskiej, protokołowanie obrad komisji, sesji;  115  87 4297301  rada@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej i dróg gminnych Krzysztof Ptaszczuk Modernizacja i konserwacja dróg gminnych, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zarządzanie siecią dróg gminnych. Wydawanie decyzji na budowę zjazdów z dróg gminnych i zezwoleń na umieszczanie reklam na terenie gminny Ryn. Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych. Zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi jako szefowi Obrony Cywilnej Gminy, przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju, zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi przy czynnościach związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi, opracowywanie struktury organizacyjnej, zakresu obowiązków oraz propozycji składu personalnego jak również zabezpieczenia logistycznego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Wykonywanie czynności z zakresu obsługi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w przygotowywaniu i koordynacji akcji ratunkowych w przypadkach zagrożeń i awarii oraz usuwania ich skutków, prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu, realizacja spraw w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w tym zapewnienie realizacji zadań dotyczących funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej,  104  87 4293966  drogi@miastoryn.pl
Informatyk Tomasz Alończyk Obsługa sieci teleinformatycznej i poszczególnych komputerów, administrowanie budynkiem, aktualizacja i wprowadzanie danych na stronie internetowej BIP, przygotowywanie samorządowego biuletynu informacyjnego miasta i gminy Ryn 104  87 4293966  informatyk@miastoryn.pl 
Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych, ochrony środowiska Natalia Głowacz Organizowanie przetargów zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych na usługi i zakupy na potrzeby Urzędu, wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, inwestycje na rzecz ochrony środowiska, kontrola podmiotów w zakresie ochrony środowiska, gospodarka odpadami, współpraca ze Starostwem w sprawie zalesiania gruntów rolnych;  128  87 4293979  przetargi@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. inwestycji i pozyskiwania środków z zewnątrz

Andrzej Żmijewski

Natalia Świder

Praca w zakresie inwestycji oraz pozyskiwanie środków z zewnątrz, współpraca ze stanowiskiem d.s. zamówień publicznych, współpraca ze służba weterynaryjną, koordynacja jednostek w zakresie statystyki. 108  87 4293970  inwestycje@miastoryn.pl
Stanowisko ds. promocji i rozwoju

Emilia Kowalewska

Działalność promocyjno – informacyjna na rzecz rozwoju gospodarczego gminy, przygotowywanie i popularyzacja informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Gminie Ryn. Współpraca regionalna i zagraniczna, realizacja na poziomie gminy zadań w zakresie integracji z Unią Europejską, działania na rzecz rozwoju współpracy Gminy z zagranicą. Ścisła współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie promocji, organizacji imprez i wydarzeń. Redagowanie i prowadzenie internetowej strony miasta. 109

87 429 39 71

promocja@miastoryn.pl

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego

Paulina Żmijewska

Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, przygotowywanie dokumentacji do opracowania planu przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy, współpraca z konserwatorem zabytków  128  87 4293979  plan@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, oświaty, kultury, sportu i turystyki Wiesława Wachowska Rejestracja, zmiany, wyrejestrowywanie działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentacji do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i alkoholi; współpraca z placówkami: kultury, turystyki i stowarzyszeniami sportowymi na terenie miasta i gminy. Organizowanie profilaktyki przeciwalkoholowej, współpraca z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlicą socjoterapeutyczną, szkołami i innymi placówkami działającymi w tym zakresie;  103  87 4293965  handel@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i obrotu nieruchomościami

Natalia Bitowt

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne gminy, obrót nieruchomościami (dzierżawy, sprzedaż, przejęcia na mienie komunalne), nadawanie numeracji nieruchomościom, naliczanie czynszów, egzekucja należności, podział i rozgraniczenia nieruchomości, współpraca z Oddziałem Geodezji w Starostwie, notariuszami;  102  87 4293964  grunty@miastoryn.pl
Stanowisko ds pracowniczych i mieszkalnictwa Joanna Halicka Zatrudnianie, prowadzenie akt osobowych, bieżące sprawy kadrowe i zwalnianie pracowników (w tym na roboty publiczne i prace interwencyjne), przygotowywanie list płac.  101  87 4293962  kadry@miastoryn.pl
Stanowisko ds obsługi placówek
oświatowych 
Elżbieta Górna, Grazyna Brzezińska - 116  87 429 39 73
Opiekunka dzieci i młodzieży (w drodze do i ze szkoły osób niepełnosprawnych) Danuta Laskowska - - -
Konserwator i kierowca Mirosław Bielski - - -
Pracownik gospodarczy Leszek Możdżeń - - -
Sprzątaczka Joanna Jurewicz - - -

dane kontaktowe MGOPS

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wyścig Milko Mazury MTB Etap 4 Ryn - Wyścig o Jelenie Rogi

Galerie

więcej galerii

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Wręczenie stypendiów motywacyjnych dla uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rynie

Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021 w ZSP w Rynie

Zakończenie Roku Przedszkolnego 2020/2021

III Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych w Rynie

Sonda

Czy planujesz urlop podczas wakacji?