RYN
Oficjalna strona
Miasta i Gminy Ryn

Mazury to BiznesBIP

cittaslow

Invest in Ryn

Dane kontaktowe

 

StanowiskoImie i nazwiskoZakres obowiązkówPokój NrTelefon / E-mail
Sekretarz Gminy Monika ChyłaSprawy powierzone przez Burmistrza bieżące kierowanie pracą Urzędu pełnienie funkcji pełnomocnika wyborczego;119 87 4293974  sekretarz@miastoryn.pl
Skarbnik GminyAgnieszka Kozłowska - BudkaNadzór nad komórką finansową (księgowość budżetowa, księgowość, podatkowa, działalność kasy), kontrola wstępna zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dysponowanie środkami pieniężnymi, przygotowywanie uchwał budżetowych i zmian do nich, analiza sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych;127 87 4293978  skarbnik@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowejJustyna LeonikKsięgowość budżetowa, zobowiązania pieniężne Urzędu, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne (Płatnik), rozliczanie płac, sprawozdawczość finansowa;126 87 4293977  ksiegowosc@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowejRenata KoziołKsięgowość budżetowa, zobowiązania pieniężne Urzędu, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne (Płatnik), rozliczanie płac, sprawozdawczość finansowa;12687 4293977 ksiegowa@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. podatków i opłatMonika FurtakWymiar podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, kontrola składanych deklaracji podatkowych, przygotowywanie dokumentacji w sprawach ulg, umorzeń, odroczeń i rat należności podatkowych,12587 4293975 podatki@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. podatków i opłatKrystyna StackiewiczKsięgowość podatkowa, pobór, egzekucja należności podatkowych, współpraca z sołtysami i rozliczanie wpłat pobieranych przez sołtysów, gospodarka drukami ścisłego zarachowania;125 87 4293976  podatki@miastoryn.pl
Kierownik Urzędu Stanu CywilnegoEwa BüttnerZadania wynikające z ustaw o aktach stanu cywilnego, stosunkach Państwa do kościołów, związków wyznaniowych (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą), wpisy akt sporządzonych za granicą do ksiąg polskich;106 87 4293969  usc2@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. obywatelskichPatrycja GadomskaEwidencja ludności (zameldowanie, wymeldowanie, urodzenia, małżeństwa, zgony), nadawanie numeracji PESEL, sprawy cudzoziemców, prowadzenie stałego rejestru wyborców (sporządzanie spisów wyborców na potrzeby wyborów), sporządzanie wykazów dzieci na potrzeby oświaty, ewidencja i rejestracja przedpoborowych, przedterminowe zwolnienia z wojska, sprawy żołnierzy rezerwy, zezwolenia na zbiórki publiczne (rozliczanie), zezwolenia na imprezy masowe;107 87 4293968  usc@miastoryn.pl
Radca PrawnyTeresa DąbrowskaOpiniowanie projektów aktów prawnych pod potrzeby Rady Miejskiej, udzielanie porad prawnych pracownikom Urzędu; 115 87 4293960  radca@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. obsługi Rady MiejskiejBożena DybałaGromadzenie materiałów pod obrady Rady Miejskiej, protokołowanie obrad komisji, sesji; 115 87 4293960  rada@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej i dróg gminnychKrzysztof PtaszczukModernizacja i konserwacja dróg gminnych, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zarządzanie siecią dróg gminnych. Wydawanie decyzji na budowę zjazdów z dróg gminnych i zezwoleń na umieszczanie reklam na terenie gminny Ryn. Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych. Zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi jako szefowi Obrony Cywilnej Gminy, przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju, zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi przy czynnościach związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi, opracowywanie struktury organizacyjnej, zakresu obowiązków oraz propozycji składu personalnego jak również zabezpieczenia logistycznego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Wykonywanie czynności z zakresu obsługi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w przygotowywaniu i koordynacji akcji ratunkowych w przypadkach zagrożeń i awarii oraz usuwania ich skutków, prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu, realizacja spraw w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w tym zapewnienie realizacji zadań dotyczących funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej, 104 87 4293966  drogi@miastoryn.pl
InformatykTomasz AlończykObsługa sieci teleinformatycznej i poszczególnych komputerów, administrowanie budynkiem, aktualizacja i wprowadzanie danych na stronie internetowej BIP, przygotowywanie samorządowego biuletynu informacyjnego miasta i gminy Ryn104 87 4293966  informatyk@miastoryn.pl 
Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kancelaryjnychKatarzyna JasionowskaZaopatrywanie Urzędu w materiały niezbędne w pracy biurowej i na zewnątrz, obsługa sekretariatu, centrali telefonicznej, kserokopiarki, faksu, wydawanie zaświadczeń o stanie rodzinnym i majątkowym, prowadzenie archiwum zakładowego;120 87 4293960  sekretariat@miastoryn.pl 
Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych, ochrony środowiskaNatalia GłowaczOrganizowanie przetargów zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych na usługi i zakupy na potrzeby Urzędu, wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, inwestycje na rzecz ochrony środowiska, kontrola podmiotów w zakresie ochrony środowiska, gospodarka odpadami, współpraca ze Starostwem w sprawie zalesiania gruntów rolnych; 128 87 4293979  przetargi@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. inwestycji i pozyskiwania środków z zewnątrz

Andrzej Żmijewski

Natalia Świder

Praca w zakresie inwestycji oraz pozyskiwanie środków z zewnątrz, współpraca ze stanowiskiem d.s. zamówień publicznych, współpraca ze służba weterynaryjną, koordynacja jednostek w zakresie statystyki.108 87 4293970  inwestycje@miastoryn.pl
Stanowisko ds. promocji i rozwojuEmilia KowalewskaDziałalność promocyjno – informacyjna na rzecz rozwoju gospodarczego gminy, przygotowywanie i popularyzacja informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Gminie Ryn. Współpraca regionalna i zagraniczna, realizacja na poziomie gminy zadań w zakresie integracji z Unią Europejską, działania na rzecz rozwoju współpracy Gminy z zagranicą. Ścisła współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie promocji, organizacji imprez i wydarzeń. Redagowanie i prowadzenie internetowej strony miasta.109

87 429 39 71

promocja@miastoryn.pl

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego

Paulina Żmijewska

Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, przygotowywanie dokumentacji do opracowania planu przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy, współpraca z konserwatorem zabytków 128 87 4293979  plan@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, oświaty, kultury, sportu i turystykiWiesława WachowskaRejestracja, zmiany, wyrejestrowywanie działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentacji do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i alkoholi; współpraca z placówkami: kultury, turystyki i stowarzyszeniami sportowymi na terenie miasta i gminy. Organizowanie profilaktyki przeciwalkoholowej, współpraca z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlicą socjoterapeutyczną, szkołami i innymi placówkami działającymi w tym zakresie; 103 87 4293965  handel@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i obrotu nieruchomościami

Ewa Pożaroszczyk

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne gminy, obrót nieruchomościami (dzierżawy, sprzedaż, przejęcia na mienie komunalne), nadawanie numeracji nieruchomościom, naliczanie czynszów, egzekucja należności, podział i rozgraniczenia nieruchomości, współpraca z Oddziałem Geodezji w Starostwie, notariuszami; 102 87 4293964  grunty@miastoryn.pl
Stanowisko ds pracowniczych i mieszkalnictwaJoanna HalickaZatrudnianie, prowadzenie akt osobowych, bieżące sprawy kadrowe i zwalnianie pracowników (w tym na roboty publiczne i prace interwencyjne), przygotowywanie list płac. 101 87 4293962  kadry@miastoryn.pl
Stanowisko ds obsługi placówek
oświatowych 
Elżbieta Górna, Grazyna Brzezińska-116 87 429 39 73
Opiekunka dzieci i młodzieży (w drodze do i ze szkoły osób niepełnosprawnych)Danuta Laskowska---
Konserwator i kierowcaMirosław Bielski---
Pracownik gospodarczyPiotr Gryber---
SprzątaczkaJoanna Jurewicz---