RYN
Oficjalna strona
Miasta i Gminy Ryn

BIP

cittaslow

Invest in Ryn

Konkurs na opracowanie projektu flagi Gminy Ryn

23.01.2018

Regulamin konkursu na opracowanie projektu flagi Gminy Ryn

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Ryn.

2. Konkurs trwa od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018r.

3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie oraz zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje poprzez przesłanie projektu.

 

 

Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z zasadami konkursu oraz nie wnosi zastrzeżeń i wyraża zgodę na związanie treścią niniejszego regulaminu (wzór oświadczenia w załączeniu).

II. Zasady konkursu.

1. Uczestnik, powinien wykonać projekt flagi gminy uwzględniający podstawowe zasady określone przez Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny (publikowane na stronach instytutu).

 

2. Praca konkursowa obejmuje: projekt graficzny w wersji wydrukowanych plansz wraz z opisem – uzasadnieniem nawiązującym do historii i tradycji ziemi ryńskiej; opis powodów użycia poszczególnych barw (wartość nasycenia koloru w systemie CMYK) czy symboli (kontekst historyczno-heraldyczno-weksylologiczny) oraz wersję elektroniczną projektu na płycie CD-R przy zastosowaniu powszechnie używanych formatów (cdr, bmp, pdf, odr, doc, jpg).

Każdy uczestnik może przekazać tylko jeden projekt.

 

3. Projekt należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy (w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na flagę Gminy Ryn”) w formie papierowej i elektronicznej  wraz z danymi uczestnika: imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu
-  do dnia 31 marca 2018r.
Uwzględniane będą tylko kompletne projekty.

 

4. Komisja – powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn dokonuje oceny projektów według przyjętych kryteriów: pomysłowość, artystyczne wykonanie oraz estetykę projektów, a także ich przydatność do celów promocyjno-reklamowych.
Następnie wybiera 2 najlepsze projekty.

 

5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.

 

6. Uczestnik, którego projekt flagi Gminy Ryn zostanie zatwierdzony na sesji Rady i pozytywnie zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3.000 złotych (umowa o dzieło
z Burmistrzem Miasta i Gminy Ryn i podpisanie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora konkursu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu).

 

III. Postanowienia końcowe:

1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych gminy Ryn www.miastoryn.pl

2. Organizator nie będzie zwracał uczestnikom złożonych do oceny projektów.

Do pobrania: 
oswiadczenie.pdf (399.17KB)
Zobacz pozostałe aktualności Archiwum aktualności